Akredytowane laboratorium wzorcujące – O czym świadczy akredytacja laboratorium?

Aby przeprowadzić wiarygodne wzorcowanie, potrzebne są odpowiedni sprzęt, stosowne wzorce i wykwalifikowany personel. Ma on za zadanie przestrzegać procedur kalibracji, a także zajmuje się opracowywaniem uzyskanych wyników. Dobrze, żeby owe czynności wykonywali specjaliści z akredytowanego laboratorium wzorcującego. Jak uzyskuje się akredytację i o czym ona świadczy?

Żeby uzyskać akredytację od PCA, laboratorium wzorcujące musi spełnić szczegółowo określone wymogi, m.in.:
– każdy upoważniony pracownik musi przynajmniej raz w ciągu roku wykonać kalibrację określoną metodą,
– wzorce i urządzenia pomiarowe muszą być własnością laboratorium (w wyjątkowych sytuacjach można wynajmować te drugie, o ile umowa najmu pozostaje w zgodzie z warunkami akredytacji),
– procedury wzorcowania powinny być znormalizowane, natomiast własne procedury, które wymagają opracowania z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie, wymagają walidacji.

Uzyskiwanie akredytacji przebiega w kilku etapach. Pierwszy to sprawdzenie dokumentacji, ocena procedur technicznych i systemu zarządzania danym laboratorium. Następnie przedstawiciele PCA weryfikują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne kompetencje personelu, jeśli chodzi o wykonywanie kalibracji, sprawdzania i opracowywania wyników, a także przygotowania, modyfikowania i walidacji procedur pomiarowych. Laboratorium wzorcujące musi wykazać, że potrafi przeprowadzić wzorcowanie w zakresie pomiarowym z wymaganą zdolnością pomiarową. Analizie podlegają też wyniki porównań międzylaboratoryjnych.

Nawet gdy akredytacja zostanie już przyznana, wciąż podlega okresowej ocenie PCA. Laboratorium może później starać się o rozszerzenie jej zakresu o nową dziedzinę czy poddziedzinę wzorcowania, metodę pomiarową czy lokalizację. PCA posiada także prawo do całościowego lub częściowego zawieszenia przyznanej akredytacji, na przykład z uwagi na utracone kompetencje czy brak wymaganej dokumentacji (wystarczy, że jeden z pracowników nie przeprowadzi wzorcowania którąś z metod w ciągu minionego roku).

Każde akredytowane laboratorium wzorcujące powinno wystawiać klientom świadectwa kalibracji zgodne ze wzorem dostępnym do wglądu na stronie PCA.