Blog

Wzorcowanie higrometrów / termohigrometrów

Akredytowane Laboratorium Usługowo-Badawcze Biochemik oferuje wzorcowanie higrometrów i termohigrometrów w oparciu o obowiązujące normy.

Wzorcowanie higrometrów  

Higrometry (z gr. hygros – mokry) to przyrządy służące do pomiarów zawartości wilgoci w powietrzu. Nowoczesne higrometry pozwalają dokonywać pomiaru wilgotności względnej (RH), wilgotności bezwzględnej (dv), wilgotności właściwej oraz temperatury punktu rosy.
Elektroniczne higrometry coraz częściej wskazują również temperaturę powietrza – są one określane termohigrometrami.

Na czym polega wzorcowanie higrometrów?

Wzorcowanie (potocznie kalibracja) to czynności, których celem jest ustalenie relacji pomiędzy wartościami mierzonej wielkości, które zostaną wskazane przez urządzenie pomiarowe z wartościami będącymi wzorcem jednostki miary oraz wskazaniem niepewności pomiarów. Proces ten pozwala poświadczyć, że wzorcowany przyrząd spełnia wymogi i może służyć do pomiarów.
Laboratorium Usługowo-Badawcze Biochemik wykonuje precyzyjne wzorcowanie higrometrów i termohigrometrów oraz wydaje specjalne świadectwo wzorcowania oznaczone symbolami akredytacji.

Zakres oferty wzorcowania higrometrów

W Laboratorium Usługowo-Badawczym Biochemik dostępne jest wzorcowanie higrometrów i termohigrometrów w zakresie od 25% do 80% RH w zakresie temperatur 10-25 stopni C oraz 10-80% w zakresie temperatur 25-60 stopni C.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi pakietami lub zamawiania innych punktów pomiarowych temperatur i wilgotności (obejmujących zakres akredytacji).

Świadectwo wzorcowania alkomatów, termometrów, mierników

Wzorcowanie alkomatów, mierników, termometrów i innych przyrządów pomiarowych jest procedurą polegającą na określeniu, z jaką różnicą mamy do czynienia pomiędzy badanym przez nas alkomatem, a „wzorcem miary”. Odbywa się to zgodnie z zasadą mówiącą o tym, że różnica pomiędzy przyrządem wzorcowym i wzorcowanym powinna być jak najmniejsza. Sam proces wzorcowania ma miejsce w warunkach laboratoryjnych przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej. W przypadku alkomatów mamy więc do czynienia z porównaniem go z rzeczywistą wartością zawartości alkoholu. Już po wykonaniu wzorcowania alkomat otrzymuje „Świadectwo wzorcowania” wydane przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Czytaj więcej

Wzorcowanie alkomatów – na czym polega?

Wzorcowanie alkomatów jest pojęciem nieoczekiwanie kontrowersyjnym, dość często myli się je bowiem z kalibracją. Tymczasem kalibracja jest terminem odnoszącym się jedynie do regulacji urządzenia, podczas gdy wzorcowanie daje nam odpowiedź na pytanie o to, czy wartości wskazywane przez urządzenie są rzeczywiście zgodne z rzeczywistością.  Czytaj więcej

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych to wszystkie działania mające na celu ustalenie tego, jaka jest relacja pomiędzy wartościami wielkości mierzonej, które to zostają wskazane przy pomocy przyrządów pomiarowych, a określonymi wartościami wielkości fizycznych, które są realizowane za pomocą wzorca jednostki miary, razem z określeniem tego w jakim stopniu pomiar ten jest niepewny. Czytaj więcej

Kalibracja przyrządów pomiarowych

Termometr czy mikrometr to przykłady najprostszych przyrządów pomiarowych, które jednak również mogą się rozkalibrować. Jeśli przyrządy do wykonywania pomiarów nie są dokładne, oczywistym jest, że wskazywane przez nie wyniki także będą niewiarygodne. A to jak wiadomo, w niektórych przypadkach może mieć katastrofalne skutki.

Czytaj więcej

Wzorcowanie alkomatów – na czym polega?

Profesjonalne wzorcowanie alkomatów

Alkomat to bez wątpienia niezwykle przydatne urządzenie, o czym zapewne przekonała się już niejedna osoba. Oczywiście, większość z nas kojarzy go głównie jako jedno z narzędzi pracy Policji, ale tak naprawdę jest on potrzebny również w wielu innych instytucjach, a z mniej lub bardziej profesjonalnych alkomatów korzystają też osoby prywatne. Używając takiego urządzenia, liczymy na to, iż wskazuje on właściwy wynik, ale nie możemy być tego w stu procentach pewni, jeśli nie posiada ono stosownego certyfikatu. Co trzeba zrobić, aby go zdobyć? Oto garść informacji na ten temat. Czytaj więcej

Akredytowane laboratorium wzorcujące – O czym świadczy akredytacja laboratorium?

Aby przeprowadzić wiarygodne wzorcowanie, potrzebne są odpowiedni sprzęt, stosowne wzorce i wykwalifikowany personel. Ma on za zadanie przestrzegać procedur kalibracji, a także zajmuje się opracowywaniem uzyskanych wyników. Dobrze, żeby owe czynności wykonywali specjaliści z akredytowanego laboratorium wzorcującego. Jak uzyskuje się akredytację i o czym ona świadczy? Czytaj więcej

Wzorcowanie mierników

Każdy miernik elektryczny wymaga wzorcowania jeszcze przed dopuszczeniem do sprzedaży, czyli w procesie produkcji. Czynność ta powinna być też przeprowadzana w toku eksploatacji urządzenia. Stosowane metody wzorcowania są zależne od typu urządzenia, które ma być poddane sprawdzeniu.

Wzorcowanie mierników opiera się przede wszystkim na metodzie porównawczej. W tym celu używane są określone wzorce pomiarowe. Technika porównawcza przewiduje zadanie właściwej wartości wzorcowej na kalibratorze. Następnie wykonywany jest jej pomiar przy użyciu wzorcowanego urządzenia. Czytaj więcej

Wzorcowanie rejestratorów temperatury

Dokładny pomiar temperatury w pomieszczeniach i w warunkach zewnętrznych wymaga użycia urządzeń, które dokonują pomiaru rzeczywistego, czyli pozostającego w zgodzie ze stanem faktycznym. Gwarancję prawidłowości rejestrowanych danych daje wzorcowanie rejestratorów temperatury.

Aby móc sprawdzić poprawność właściwości metrologicznych danego przyrządu pomiarowego, niezbędne jest wdrożenie procesu wzorcowania. Pod tym pojęciem należy rozumieć ogół czynności, które zmierzają do określenia zgodności (lub jej braku) odczytywanych przez urządzenie informacji ze stanem rzeczywistym. Porównanie jest dokonywane w ściśle określonych warunkach, nazywanych punktami wzorcowania. Za punkt odniesienia służą dane z przyrządu, który stanowi wzorzec pomiarowy. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie tych czynności jest świadectwo wzorcowania. Czytaj więcej

Wzorcowanie termometrów szklanych / elektronicznych

Jak każde inne urządzenie pomiarowe, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpływa na jakość uzyskiwanego produktu, termometry podlegają wzorcowaniu. W jaki sposób odbywa się ten proces i jakimi technikami można ustalić poprawność wskazywanych przez nie wartości?

Czytaj więcej

Bio Chemik

Kontakt z nami

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK
Ciszewo 2, 64-800 Chodzież

727 630 955
wzorcowanie@biochemik.pl