Blog

Akredytowane laboratorium wzorcujące – O czym świadczy akredytacja laboratorium?

Aby przeprowadzić wiarygodne wzorcowanie, potrzebne są odpowiedni sprzęt, stosowne wzorce i wykwalifikowany personel. Ma on za zadanie przestrzegać procedur kalibracji, a także zajmuje się opracowywaniem uzyskanych wyników. Dobrze, żeby owe czynności wykonywali specjaliści z akredytowanego laboratorium wzorcującego. Jak uzyskuje się akredytację i o czym ona świadczy? Czytaj więcej

Wzorcowanie mierników

Każdy miernik elektryczny wymaga wzorcowania jeszcze przed dopuszczeniem do sprzedaży, czyli w procesie produkcji. Czynność ta powinna być też przeprowadzana w toku eksploatacji urządzenia. Stosowane metody wzorcowania są zależne od typu urządzenia, które ma być poddane sprawdzeniu.

Wzorcowanie mierników opiera się przede wszystkim na metodzie porównawczej. W tym celu używane są określone wzorce pomiarowe. Technika porównawcza przewiduje zadanie właściwej wartości wzorcowej na kalibratorze. Następnie wykonywany jest jej pomiar przy użyciu wzorcowanego urządzenia. Czytaj więcej

Wzorcowanie rejestratorów temperatury

Dokładny pomiar temperatury w pomieszczeniach i w warunkach zewnętrznych wymaga użycia urządzeń, które dokonują pomiaru rzeczywistego, czyli pozostającego w zgodzie ze stanem faktycznym. Gwarancję prawidłowości rejestrowanych danych daje wzorcowanie rejestratorów temperatury.

Aby móc sprawdzić poprawność właściwości metrologicznych danego przyrządu pomiarowego, niezbędne jest wdrożenie procesu wzorcowania. Pod tym pojęciem należy rozumieć ogół czynności, które zmierzają do określenia zgodności (lub jej braku) odczytywanych przez urządzenie informacji ze stanem rzeczywistym. Porównanie jest dokonywane w ściśle określonych warunkach, nazywanych punktami wzorcowania. Za punkt odniesienia służą dane z przyrządu, który stanowi wzorzec pomiarowy. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie tych czynności jest świadectwo wzorcowania. Czytaj więcej

Wzorcowanie termometrów szklanych / elektronicznych

Jak każde inne urządzenie pomiarowe, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpływa na jakość uzyskiwanego produktu, termometry podlegają wzorcowaniu. W jaki sposób odbywa się ten proces i jakimi technikami można ustalić poprawność wskazywanych przez nie wartości?

Czytaj więcej

Regulacja, czy wzorcowanie przyrządów pomiarowych – podobieństwa i różnice

Niemal we wszystkich obszarach produkcji przemysłowej zastosowanie znajdują te przyrządy, które służą do mierzenia ciśnienia i temperatury. Ciągłe obciążenia chemiczne, termiczne i mechaniczne sprawiają przy tym, że przyrządy te relatywnie szybko ulegają starzeniu się, a tym samym wyniki uzyskiwane za ich pośrednictwem stają się coraz mniej dokładne. Na szczęście, istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu. Wystarczy, że w odpowiednim momencie przeprowadzi się wzmocnienie manometrów i innych urządzeń, a możliwe stanie się ustalenie, jaka jest zmiana mierzonej wartości. To z kolei umożliwia regulację przyrządu pomiarowego.

Czytaj więcej

Wzorcowanie, kalibracja czy legalizacja?

Mimo, że może się wydawać, iż kwestia wzorcowania jest stosunkowo jasna, bezustannie jest powodem zamieszania. Przede wszystkim, jeśli pod uwagę weźmiemy oficjalną terminologię zawartą w Międzynarodowym Słowniku Terminów Metrologicznych VIM, czy też w jego polskim wydaniu Głównego Urzędu Miar, okazuje się, że terminy kalibracja oraz wzorcowanie są synonimami.

Czytaj więcej

Bio Chemik

Kontakt z nami

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK
Ciszewo 2, 64-800 Chodzież

727 630 955
wzorcowanie@biochemik.pl